Zippo                    Gwenno                Gomez                   Elmo

 

                                      Rikki                           Rolo                     Kynai